Brandskyddsdokumentation

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad som är bygglovspliktig ställs det krav enligt Plan- och bygglagen på att det ska upprättas en brandskyddsdokumentation. Bygglov krävs även vid verksamhetsändring där t.ex. kontorslokaler ändras till bostäder där de brandtekniska kraven skiljer sig åt. Eld & Vatten hjälper dig med dokumentation under hela byggprocessen, från start till mål. Vi utgår från Stenungsund, Göteborg och Stockholm men har brandkonsulter som jobbar över hela Sverige.

Vad kostar en brandskyddsdokumentation? Det är väldigt svårt att ge ett generellt pris, det beror på byggnadens storlek och komplexitet. Kontakta oss gärna så ger vi en offert! Antingen via vårt offertformulär eller kontakta Pelle eller Andreas direkt.

Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsbeskrivning ingår i bygglovsprocessen

Brandskyddsbeskrivning

I projekteringsskedet upprättar våra brandkonsulter en Brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen tas fram innan kommunens byggnadsnämnd lämnar startbesked. Handlingen beskriver hur byggnaden ska uppfylla kraven för brand- och utrymningssäkerhet enligt Boverkets byggregler – BBR. Innehållet och omfattningen av brandskyddsbeskrivningen varierar något beroende på vilken eller vilka verksamheter som berörs i kombination med byggnadens storlek eller komplexitet.

En Brandskyddsbeskrivning kan innehålla följande:

 • Inledning – involverade parter, omfattning, tillgängliga underlag
 • Dimensionerande förutsättningar – Byggnadsbeskrivning, personantal, verksamhet, brandteknisk klass
 • Utrymning – Utrymningsstrategi, gångavstånd, utformning av utrymningsvägar, skyltning, nödljus
 • Skydd mot brandspridning inom byggnader – Ytskikt, rörisolering, klassning av kablage, brandcellsindelning, , sektionering, ytterväggar
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader – Avstånd till annan byggnad, taktäckning
 • Ventilationssystem – Skyddsmetod, styrning och förreglering, isolering, material, imkanaler
 • Bärförmåga vid brand – Bärverk, undertak
 • Skydd mot uppkomst av brand – Uppvärmningsanordningar, eldstäder, pannrum, rökgaskanaler
 • Brandtekniska installationer – Brandvarnare, brandlarm, utrymningslarm, utrymningsplaner, automatiska släcksystem, brandgasventilation
 • Anordningar för räddningstjänstens insatsmöjligheter – Tillträdesvägar, uppställningsplats för räddningsfordon, markbrandposter, räddningsväg
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan
 • Bilagor – Brandskisser ritningsunderlag

När byggnaden är färdig görs en slutbesiktning och därefter ska en relationshandling, Brandskyddsdokumentation, upprättas innan byggnaden får tas i bruk. Brandskyddsdokumentationen innehåller samma punkter som Brandskyddsbeskrivningen, men redogör hur och att de olika kraven har uppfyllts där Brandskyddsbeskrivningen i större grad beskriver vad som skall uppfyllas.

Ibland krävs även ett utlåtande, intyg, där brandkonsulten godkänner de brandtekniska delarna.

Alla byggnader ska sedan 1994 ha en brandskyddsdokumentation. För äldre byggnader där inga väsentliga förändringar har skett utgörs dessa relationshandlingar oftast av ritningsunderlag där t.ex. brandcellsgränser och utrymningsvägar etc. ritats in. I vissa fall saknas tyvärr dessa ritningar eller så har ombyggnationer eller layoutförändringar skett utan att ritningarna reviderats. Vi kan även hjälpa dig med att utföra en Brandskyddsinventering för att säkerställa att ditt brandskydd uppfyller de krav som ställs. Vissa krav, t.ex. huvuddelen av Boverkets föreskrifter, är inte retroaktiva, men kraven enligt arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor är det.

Hör av dig till oss!

Vi har kunniga brandkonsulter i Göteborg och Stockholm som hjälper till med brandskyddsdokumentation.

Tel 0303-654 20

info@eldochvatten.se

Kontakta Oss

Pelle Håkansson
Brandkonsult
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Göteborg

Andreas Runmon
Brandkonsult
0723-32 41 41
andreas@eldochvatten.se
Stockholm