(English text below)

Brandfarliga Arbeten – ny utbildning för alla brandfarliga arbeten

Ny utbildning sedan 2019 för att stärka utförare att arbeta brandsäkert. Det är SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen som tillsammans har tagit fram utbildningen Brandfarliga Arbeten.

I många arbeten förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. De som utför dessa arbeten måste gå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Tidigare har vi bara kunnat erbjuda Brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten, men nu finns den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten som tagits fram för att vara anpassad för förhållanden i olika branscher.

Uppfyller kraven för utbildningen brandfarliga arbeten

Bakom Brandfarliga Arbeten står SVEBRA och Byggföretagen. Brandfarliga Arbeten har tagit hjälp av flera experter på området för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs för att certifikat ska kunna utfärdas enligt försäkringsbolagens villkor. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Certifikat – brandfarliga arbeten

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. De som går utbildningen Brandfarliga Arbeten får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är man behörig att utföra arbetet.

Pris: 2 495 kr + moms (inkl lunch och certifikat)

Vill du gå utbildningen, kontakta oss på 0303-65420.

Eld & Vatten har genom vår medarbetare Hans Bergkvist, som är en rutinerad brandorsaksutredare, medverkat vid framtagningen av utbildningsmaterialet till utbildningen i Brandfarliga arbeten. Utvecklingsarbetet fortgår kontinuerligt.

Pelle Håkansson brandprojektör

Kursansvarig

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar


Fire Hazard Work – new training for all flammable jobs

New training since 2019 program is being started to strengthen performers to work fire safe. It is SVEBRA (Swedish Fire Safety Companies) and Byggföretagen (The Swedish Construction Federation) that together have developed the training Fire Hazard Works.

In many jobs there are temporary jobs that in some way cause heating, such as welding, soldering, drying. Those who perform these tasks must undergo training to obtain the necessary permission. In the past, we have only been able to offer the Fire Protection Association’s Hot Works course, but now there is the new Fire Hazard Work program that has been developed to be adapted to conditions in different industries.

Meets the requirements by insurance companies

Behind Fire Hazard Work stands SVEBRA (Swedish Fire Safety Companies) and Byggföretagen (The Swedish Construction Federation). Fire Hazard Work has taken the help of several experts in the field to ensure that the training is of the quality required for certificates to be issued in accordance with the conditions of the insurance companies. Part of the goal of developing the concept has been to minimize administration and thus to make efficiency more effective for both organizers and performers.

Certificate – Fire Hazard Work

A valid certificate is required to perform temporary work at risk of fire, write a permit or be a fire watch. Those who attend the Fire Hazard Work program gain an understanding of risk situations in their workplace and can directly apply the knowledge into their work. During the training, a certification test is carried out and if approved results you are authorized to carry out the work.


Price:
SEK 2 495 + VAT (incl. lunch and certificate)

If you would like to attend the training, contact us at +46 303-65420 or send an e-mail to info (at) eldochvatten.se.

Through our co-worker Hans Bergkvist, who is an experienced fire investigator, Eld & Vatten has been involved in the preparation of the training material for the training in Fire Hazard Work. Development work is ongoing.