Brandskyddsansvarig

Lag om skydd mot olyckor ställer krav på att alla verksamheter ska ha ett Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA. Däri ingår att ha en fungerande organisation där inte minst en Brandskyddsansvarig ingår.

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till den som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Arbetsmiljöverket och Boverket.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Utbildningsmål och kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Lagar och andra krav:
  • Lag om skydd mot olyckor
  • Arbetsmiljölagen
  • Boverkets Byggregler (brandskyddskrav)
  • Försäkringsregler
 • Ansvar:
 • Fastighetsägare
 • Hyresgäst/nyttjanderättshavare
 • Dokumentation:
 • SBA
 • Brandskyddsdokumentation, relationshandlingar
 • Räddningstjänstens roll
 • Praktisk genomgång av egenkontroll enligt SBA
Tidsåtgång

Heldag. Genomförs hos er eller på distans.

Kontaktperson

Kursansvarig

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar