Vi utför din brandskyddsinventering

Brandsäkerhet är en färskvara. Det är ingenting som upprättas en gång för alla för att sedan vara färdigt för evigt. Både verksamhet och byggnader förändras vilket betyder att en översyn krävs med jämna mellanrum. Inte sällan har mindre ombyggnationer skett.  Ombyggnationer som inte alltid dokumenterats på ritningar eller i verksamhetens Systematiska Brandskyddsarbete – SBA, om ett sådant finns. Verksamhetens organisation kanske inte heller är helt up-to-date i förhållande till det aktuella behovet. Vi hjälper er med att genomlysa företagets organisation och lokaler, var ni står idag och vad som eventuellt behöver förbättras. Arbetet genomförs genom fysisk rundvandring av samtliga lokaler, intervjuer och genomgång av dokument och handlingar. Vi utför stickprovskontroller där så är möjligt. Brandskyddsinventeringen kan även vara till stor hjälp för bostadsrättsföreningar eller ägare till radhus där kraven att uppdatera byggnaden till nu gällande regler ställas allt oftare av räddningstjänsten.
Brandrisker
I vår brandskyddsinventering ingår bl.a. att vi identifierar brandrisker, vad som kan orsaka brand. Alla verksamheter har risker även om de kan skilja sig åt och vara olika farliga. Det kan vara allt från levande ljus, elektrisk apparatur till hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Brandskyddsutrustning
Vi inventerar vilken brandskyddsutrustning som finns. Att den finns i rätt omfattning och av rätt typ, är placerad på rätt plats, att den är servad och fungerande. Detta gäller såväl handbrandsläckare, brandposter, sprinklersystem, släckanläggningar etc.
Byggnadstekniskt brandskydd
Vi går igenom det byggnadstekniska brandskyddet. Kontrollerar brandcellsindelning, brandtätning, brandspjäll, branddörrar och portar. Material och ytskikt, in- och utvändigt.
Utrymning
Vi ser över tillgång till utrymningsvägar, deras funktion, framkomlighet, gångavstånd, vägledande markeringar, varseblivning, brand- och utrymningslarm, återsamlingsplats.
Organisation och utbildning, SBA och SAM
Hur ser det organisatoriska brandskyddet ut, före, under och efter olyckan? Vem förväntas göra vad, när och hur? Har personalen rätt utbildning, är den uppdaterad? Finns det ett fungerande, uppdaterat systematiskt brandskyddsarbete – SBA och systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM?
Skriftlig rapport
Efter vår bandskyddsinventering skriver vi en rapport där vi redovisar status för ert brandskydd, samt lämnar förslag på åtgärder för det som kan förbättras.

Kontakta Oss

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar